Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens of andere zaken, of als je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief dan kun je altijd contact met ons opnemen. Neem daarvoor contact op met info@goedkoopcabaret.nl

Restitutie van kaartjes is in principe niet mogelijk. Alles bij Stichting Goedkoop Cabaret gaat in goed en redelijk overleg. 

Stichting Goedkoop Cabaret is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. Zowel de spelers als de organisatoren van Stichting Goedkoop Cabaret worden niet betaald. 

Algemene voorwaarden

Stichting Goedkoop Cabaret

Keizersgracht 33 K

1015 CD Amsterdam

Artikel 1   Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Organisator: Stichting Goedkoop Cabaret. 
3. Bezoeker: Koper van het ticket en eindgebruiker van het ticket voor een cabaretavond georganiseerd door Stichting Goedkoop Cabaret.

4. Ticket: Toegangsbewijs brengt een overeenkomst tot stand tussen de Bezoeker en Organisator.

5. Evenement: Een door Organisator georganiseerde cabaretavond of andere voorstelling.

Artikel 2   Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Organisator, elke overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker en op elke dienst die door Organisator wordt aangeboden. 
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Bezoeker de beschikking over deze algemene voorwaarden op de webiste van Organisator.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit met Organisator is overeengekomen. 

4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3   Het aanbod 

1. Alle door Organisator gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. 
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Bezoeker in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Organisator niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Ticket van Organisator heeft aanvaard door op elektronische wijze te betalen. 

2. Organisator is niet gehouden aan het Ticket indien Bezoeker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Ticket een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Bezoeker geen rechten ontlenen.
3. Elke overeenkomst die met Organisator wordt aangegaan berust bij de stichting en niet bij een individuele persoon die aan Organisator is verbonden.

Artikel 5   Uitvoering van de overeenkomst 

1. Organisator zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren.

Artikel 6   Aansprakelijkheid

1. Organisator is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de entreegelden bij een eventuele annulering van een evenement door Organisator als er sprake is van onvoorziene omstandigheden.  

2. De Bezoeker mag redelijkerwijs verwachten dat Organisator de grootste moeite doet om elk voorgenomen evenement door te laten gaan. 

Artikel 7   Gedragsregels organisatoren / locaties

1. De Bezoeker zal zich dienen te houden aan door de Organisator en de houder van de locatie geldende gedragsregels. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:

i. het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een evenement en/of de locatie; 

ii. het is Bezoeker verboden om gedurende het Evenement geluidsoverlast te veroorzaken of andere voor de artiesten hinderende gedragingen te vertonen;

iii. de Organisator en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen;

iv. de Organisator en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen;

v. het is Bezoeker niet toegestaan om zelf beeld- en/of geluidsopnamen te maken gedurende het Evenement.

2. Het is Organisator of houder van de locatie toegestaan om Bezoeker van het Evenement te weren indien deze zich na herhaalde waarschuwing niet aan de geldende gedragsregels houdt.